Regulamin

1.REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG

1.1. Klienci gabinetu masażu i odnowy biologicznej „Day Spa Rzeszów” są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

1.2. Każdy nowy Klient salonu zobowiązany jest do wypełnienia Karty Klienta. Przed wykonaniem zabiegu Klienci mają obowiązek powiadomienia pracownika gabinetu o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazania do przeprowadzenia danego zabiegu.

1.3. Klient powinien poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

1.4. Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu masażu i odnowy biologicznej „Day Spa Rzeszów” za przeprowadzony zabieg.

1.5. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

1.6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z oferty wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.

1.7. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie.

1.8. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia. 1.9. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru.

1.10. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w recepcji i na stronie internetowej www.daysparzeszow.pl.

1.11. Klient, który nie odwoła rezerwacji w terminie 24h przed umówionym zabiegiem ( 48h w przypadku rezerwacji online) jest zobowiązany zapłacić 50% wartości wizyty. Klient, który nie odwoła i nie pojawi się na umówionej wizycie musi się liczyć z odmową kolejnych rezerwacji terminów zabiegów.

1.12. W przypadku spóźnienia się na wizytę, jego czas ulega skróceniu bez możliwości korekty jego wartości.

1.13. W przypadku opóźnienia zabiegu z winy pracownika gabinetu, lub przedłużającej się wizyty poprzedzającego Klienta, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

1.14. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. Istnieje możliwość odwołania wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień z powodu sytuacji losowej (np. awarii elektrycznej, nagłej absencji pracownika z powodu choroby).

1.15. Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

1.16. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

1.17. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i gabinetu masażu i odnowy biologicznej.

1.18. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH

2.1. Bony upoważniają do korzystania z usług w gabinecie masażu i odnowy biologicznej „Day Spa Rzeszów” zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego bonu. Można nimi płacić za wszystkie usługi wg. oferty dostępnej na stronie internetowej.

2.2. Bony są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi.

2.3. Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.

2.4. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie bon podarunkowy.

2.5. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Bon Podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany.

2.6. Bon należy okazać na recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.

2.7. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.

2.8. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Bonu, jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu.

2.9. Płatności Bonem nie można łączyć z promocjami i rabatami.

2.10. Bony imienne mogą być przeniesione na inną osobę.

2.11. Zaproszenia na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty dostępnej w naszym salonie.

2.12. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Podarunkowego, gabinet masażu i odnowy biologicznej „Day Spa Rzeszów” nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

2.13. Gabinet masażu i odnowy biologicznej „Day Spa Rzeszów” ma prawo odmówić zrealizowania bonu gdy: a) upłynął termin ważności bonu b) uszkodzenie bonu uniemożliwia odczytanie danych zapisanych na voucherze

2.14. Integralną częścią korzystania z Bonów Podarunkowych jest niniejszy Regulamin, który na życzenie klienta jest udostępniany w recepcji lub widoczny na stronie internetowej. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

3. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PAKIETÓW USŁUG

3.1. Pakiety upoważniają do korzystania z usług w gabinecie masażu i odnowy biologicznej „Day Spa Rzeszów” zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Pakietu.

3.2. Pakiety są ważne przez okres 3 miesięcy (5 zabiegów ) lub 6 miesięcy (10 zabiegów) od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi.

3.3. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt pod numerem telefonu 728 181 557

3.4. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umówiony zabieg będzie wykupiony pakiet.

3.5. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, wizyta uznana zostaje za zrealizowaną.

3.6. Pakiety zabiegów nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce za usługi niewykorzystane w określonym terminie ważności.

3.7. Gabinet masażu i odnowy biologicznej „Day Spa Rzeszów” ma prawo odmówić zrealizowania pakietu gdy: a) upłynął termin ważności pakieta

3.8. Integralną częścią korzystania z pakietów jest niniejszy Regulamin, który na życzenie klienta jest udostępniany w recepcji lub widoczny na stronie internetowej. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

+48 728 181 557