Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ONLINE
Regulamin Sklepu
Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze
informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.
SPIS TREŚCI
§1 Definicje
§2 Kontakt ze Sprzedawcą
§3 Wymogi techniczne
§4 Zakupy w Sklepie
§5 Płatności
§6 Realizacja zamówienia
§7 Prawo odstąpienia od umowy
§8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§9 Reklamacje
§10 Dane osobowe
§11 Zastrzeżenia
§12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

§1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy https://daysparzeszow.pl/
Sprzedawca – Day Spa Rzeszów sp. z o.o, zarejestrowana pod adresem Miodowa24/24 w
Rzeszowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy w
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), pod numerem
KRS: 0000766421 , posiadająca REGON: 382349896 , NIP: 8133801855.

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
Adres e-mail: [email protected]
Telefon: +48 538691734

§3 WYMOGI TECHNICZNE
Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
Urządzenie z dostępem do Internetu
Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne
konto e-mail.

§4 ZAKUPY W SKLEPIE
Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają należny podatek
VAT.
Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za
Voucher podarunkowy oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Vouchera.
Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez
Kupującego.
Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku
najpóźniej w momencie dostarczenia Vouchera podarunkowego.
§5 PŁATNOŚCI
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta
płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę
ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez
Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji
zamówienia po jego opłaceniu.
Vouchery podarunkowe zakupione w Sklepie dostarczane są drogą elektroniczną na wskazany w
zamówieniu adres e-mail
§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z
zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
W przypadku, gdy na wyraźne żądanie Kupującego będącego Konsumentem Sprzedawca rozpoczął
świadczenie odpłatnych usług na rzecz tego Kupującego przed upływem terminu wskazanego w ust. 3
– Kupujący ponosi uzasadnione, poniesione przez Sprzedawcę, koszty tych usług równe kwocie
proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od
dnia:
W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż
przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy
zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
Od dnia zawarcia umowy – dla pozostałych umów.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę,
korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą
elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą
wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane
od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w
każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu
dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Kupującego.

Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
umowy:
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 REKLAMACJE
Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny
wskazany w § 2 Regulaminu.
Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§10 DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest
Sprzedawca.
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z
zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie
danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera
polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§11 ZASTRZEŻENIA
Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Voucher podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
Wydanie Vouchera podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i
usług w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Voucher podarunkowy może zostać wykorzystany w terminie 3 miesięcy od daty zakupu. Sprzedawca
nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania Vouchera podarunkowego przez Kupującego po
tym terminie.
Voucher podarunkowy w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie jest
elektronicznym instrumentem płatniczym, ani elektroniczną kartą płatniczą. Voucher podarunkowy
może być jedynie formą bonu towarowego – jeśli jest wydany w formie elektronicznej.
Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej
akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza
uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
Bony upoważniają do korzystania z usług w gabinecie masażu i odnowy biologicznej „Day Spa Rzeszów”
zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego bonu. Można nimi płacić za wszystkie
usługi wg. oferty dostępnej na stronie internetowej.
Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany
zabieg będzie bon podarunkowy.
W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą,
Bon Podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany.
Bon należy okazać na recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Bonu, jeżeli wartość usług, z których chce
skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu.

Płatności Bonem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż
Konsument.
Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest
ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem
jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie
sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

+48 728 181 557